Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

 

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:


 

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl, statutair gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te Delfzijl aan de Europaweg 60, (postcode 9931 AA), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02094854, hierna verder te noemen: Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl


 

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


 

Artikel 1. Definities

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl, een donatie doet aan Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl aan Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl


 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.


 

Artikel 3. Rechten Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl.

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.


 

Artikel 4. Plichten Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.

Alle personen die namens Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.


 

Artikel 5. Slotbepalingen

Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Leeuwarden bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.


 

Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Europaweg 60
9931 AA Delfzijl

T 0519 - 58 97 85
E info@voedelbankappingedamdelfzijl.nl

KvK 02094854
RSIN: 819465124
IBAN NL80 RABO 012 22 95 730

BIC RABONL2U